Eindtoets activeren

Deze functie is alleen beschikbaar voor docenten!

Een eindtoets is een proeve van bekwaamheid die de volgende doelen vervult:
- zorgen voor een (uniform) eindniveau dat dermate hoog
  is dat de student op verantwoorde wijze verder kan, hetzij
  met (vervolg)onderwijs, hetzij met de uitoefening van
  (een deel van) het vak;
- inzicht bieden aan de student in wat relevante en
  belangrijke onderwerpen zijn binnen het betreffende
  vakgebied waarin hij zich wil kwalificeren. 

Hoe doe ik dat?
1. Op basis van de gehele leerstof stelt u een aantal 
     inhoudelijke prioriteiten vast, die:
-   samen een respresentatieve dwarsdoorsnede vormen;
-   de student in ieder geval dient te beheersen.
2. U formuleert een passend aantal juist/onjuist-vragen die
    deze prioriteiten dekken.
3. U maakt gebruik van de toetsfaciliteit van de VETO- 
    modus
om uw vragen concreet vorm te geven.
4. Bij voorkeur gebruikt u dezelfde vragenpool om de 
    entreetoets uit samen te stellen zodat progressie van  
   de student kan worden gemeten.